Ministerio Ayudas

Publicada en el BOE la prorroga d’ampliació dels límits de facturació en Mòduls

posted in: Fetransa, Notícies | 0

BOE. El passat 29 de desembre de 2021, va sortir publicat en el BOE la prorroga d’ampliació dels límits de facturació en estimació objectiva (Mòduls) per a l’any 2022 a 125.000€. Pel que us comuniquem que tots els que l’any 2021 no hagin passat aquest limiti podreu seguir en estimació objectiva (Mòduls) l’any 2022.

Per tant, els transportistes autònoms tal com assenyala el BOE, podran seguir acollits al règim de mòduls durant l’any 2022, sempre que no hagin superat els límits de 125.000 euros de facturació a empreses o professionals durant l’exercici anterior, és a dir el 2021.

Article 60. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiu en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, com publica el BOE, es modifica la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, que queda redactada de la següent forma:

Disposició transitòria trenta-dosena. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 a 2022:

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros a què es refereix l’apartat a´) de la lletra b) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queden fixats en 250.000 i 125.000 respectivament.

Per a Sintraport, la publicació en el BOE d’aquesta mesura suposa un motiu de satisfacció que permet oferir al professional, un any més amb el qual poder afrontar els profunds canvis que ha de realitzar en els seus processos de treballMòduls, tal com ve defensant  Fetransa, federació en la qual  Sintraport es troba integrada.