CONDICIONS GENERALS

Aquestes són les Condicions Generals que regulen l’ús del Lloc web d’Internet sintraportbcn.com, posat a la disposició dels usuaris.

La utilització d’aquest Lloc web suposa la plena acceptació per part de l’usuari de les Condicions Generals d’Ús vigents en el moment en el qual l’usuari accedeixi a aquest. L’usuari es compromet doncs a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Sintraport, en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

 

TITULAR DE LA WEB

La seva denominació social és Sintraport

El seu CIF: G65344558

El seu domicili social és: RD SANT PERE, Núm. 19, 5 5 08010, BARCELONA, BARCELONA.

Correu electrònic: prensa@sintraportbcn.com

Finalitat de lloc web: Oferta de serveis, divulgació.

Pàgina web: https://sintraportbcn.com

Sintraport es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals d’Ús i suspendre o interrompre en qualsevol moment la pàgina Web.

L’accés, navegació i ús de la pàgina Web sintraportbcn.com, és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa aquest es compromet a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, eximint a Sintraport, per tant, de qualsevol ús il·legítim que pugui dur a terme l’usuari de la present pàgina Web.

 

RESPONSABILITAT LEGAL PEL CONTINGUT/h2>
Sintraportbcn.com conté textos elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets.

Les opinions abocades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Sintraport

El contingut dels articles publicats en sintraportbcn.com no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en Sintraportbcn.com sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els continguts del Lloc web sintraportbcn.com, (incloent entre altres, bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Sintraport

Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina Web són també propietat de Sintraport, per la qual cosa està prohibida la seva utilització, reproducció, distribució o transformació, sense l’expressa autorització per part de Sintraport

Sintraport autoritza els Usuaris del lloc web a visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del Lloc web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i/o distribució dels continguts de la Web amb finalitats comercials o lucratius; així com la seva modificació, alteració o descompilación. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés del titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els continguts.

 

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Sintraport es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en el seu Lloc web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment l’accés a aquest.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

Realitzar actuacions que puguin produir en la Web, o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de mal als sistemes de Sintraport, o a tercers.

Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa.

Sintraport no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de Sintraport

Tant l’accés a aquest Lloc web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Sintraport no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació.

Així mateix, Sintraport exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions oferts per terceres entitats a través del citat lloc web.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Amb els límits establerts en la Llei, Sintraport no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La legislació aplicable al contingut del Lloc web de Sintraport serà l’espanyola.

Els usuaris poden sotmetre’s al Sistema Arbitral de Consum del qual Sintraport formarà part per a resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Sintraport, excepte per a solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en aquest cas l’usuari haurà de dirigir-se a l’òrgan corresponent del col·legi d’advocats oportú.

Els usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema en referent a la prestació d’algun servei amb Sintraport, per a tractar d’arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia, creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea a l’empara del Reglament (UE) 524/2013.

La jurisdicció a la qual se sotmet el titular d’aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva relació amb l’Usuari és a la dels Jutjats i Tribunals competents de València, Espanya.

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

Sintraport està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals, adoptant per això les mesures exigides per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, així com les mesures de seguretat previstes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així com complint les mesures exigides per Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que, per a l’accés a determinada informació i contingut, l’usuari deurà prèviament donar-se d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establerta en aquest, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals, per a poder ser incorporat al nostre fitxer.

Sintraport es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’usuari, sent el responsable del tractament Sintraport.

 

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservats sense termini de supressió.

Dades recollides pels formularis de contacte: El període de conservació de les dades recollides en els formularis de contacte serà de 2 anys.

Dades dels subscriptors a la newsletter: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades d’usuaris pujats a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l’usuari ofereix el seu consentiment fins que el retira.

 

Bretxes de seguretat

Sintraport adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus, atacs de força bruta i injeccions de codi. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant Sintraport no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

No obstant això, sintraportbcn.com disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris.

En cas de detectar-se alguna bretxa, Sintraport es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

 

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’empresa són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en aquests.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Per a exercir els teus drets pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Sintraport o a l’adreça de correu electrònic indicat en l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a Sintraport si aquesta empresa està tractant les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per Sintraport per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Sintraport deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra signatura, Sintraport et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què Sintraport està manejant les teves dades, pots dirigir les teves reclamacions al Responsable de Seguretat de Sintraport (indicat a dalt) o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

 

Gestionar les meves dades d’usuari

 

Els usuaris que hagin enviat un formulari de contacte sol·licitant informació, poden exercir els seus drets posant-se en contacte a través de correu electrònic a:
Sintraport

Email: prensa@sintraportbcn.com

 

QUINA INFORMACIÓ RECAPTEM DELS USUARIS I PER A QUÈ ELS UTILITZEM

Tots els productes i serveis oferts en el lloc web sintraportbcn.com remeten a formularis de contacte i subscripció. Aquest Lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

 

Registre d’activitats de tractament de les dades

Web i hosting:  sintraportbcn.com compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que Sintraport ha contractat a Dinahosting SL

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Sintraport és titular.

 • Ens arribarà la teva IP, que serà usada per a comprovar l’origen del missatge a fi d’oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per a detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen en el lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives a la seva ISP.
 • Així mateix, podràs facilitar-nos les teves dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.

Formulari de contacte: En la web existeix la possibilitat que els usuaris enviïn formularis sol·licitant informació. El responsable del tractament de les dades és Sintraport.

Les dades que es recullen són el nom, email, el tipus de servei pel qual està interessat, el telèfon i l’acceptació de la política de privacitat, i es recullen amb la finalitat de respondre a les sol·licituds d’informació. Aquestes dades estan emmagatzemades en els servidors de Dinahosting SL

En cap moment cedirem dades a tercers excepte obligació legal.

 

 

Formularis de subscripció a Newsletter: Sintraport utilitza el servei d’enviament de newsletters (butlletins per correu electrònic) de MailChimp, empresa situada a la Unió Europea, que emmagatzema les teves dades de correu electrònic, nom i acceptació de la subscripció. Pots anul·lar en qualsevol moment la subscripció al butlletí mitjançant un enllaç específic situat al fons de cada enviament que rebis.

En cap moment cedirem dades a tercers excepte obligació legal.

 

Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és Dinahosting SL

 

Contingut incrustat des d’altres webs

Els articles de sintraportbcn.com poden incloure contingut incrustat (p. ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, usar cookies, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquesta web.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del lloc web sintraportbcn.com poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens sol·licitis.

 

Xarxes socials

Presència en xarxes: Sintraport compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que Sintraport durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Sintraport podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, treballs, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas Sintraport extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, Sintraport t’ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

 

Encarregats del tractament fora de la UE

Xarxes Socials. Sintraport fa ús de les xarxes socials estatunidenques Facebook i Twitter, a qui es realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el Lloc web sent en els seus servidors en els quals Sintraport tracta les dades que, a través d’elles, els usuaris, subscriptors o navegants lliuren a la signatura Sintraport o comparteixen amb aquesta.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús de sintraportbcn.com atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present avís legal en relació amb determinats serveis i continguts de sintraportbcn.com.

En la utilització de sintraportbcn.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Sintraport o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal sintraportbcn.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de sintraportbcn.com.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer inofensiu que es descarrega en el teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip.

Així, hi ha cookies que obtenen informació relacionada amb el número de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, l’operador o el tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre tu, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el teu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no t’associa com a persona si no al teu navegador web. De fet, si navegues habitualment amb Internet Explorer i proves de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veuràs que la web no s’adona que ets la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Què ocorre si desactivo les cookies?

Perquè entenguis l’abast que pot tenir desactivar les cookies et vam mostrar uns exemples:

 • No podràs compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les teves preferències personals, com sol ocórrer a les botigues online.
 • No podràs accedir a l’àrea personal de la web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues online: Et serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les teves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit en la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podràs escriure en el blog, no podràs pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si ets un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactives no podràs utilitzar cap xarxa social.

 

Quins tipus de cookies hi ha?

 1. Tipus de cookies segons l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:
 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a cookies pròpies.

Cookies de tercers

En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d’aquest lloc de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l’única fi de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.

Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per a analitzar el que succeeix en les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d’aquest lloc. Pots veure més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades per a tal efecte:

 

Quins tipus de cookies s’utilitzen en aquest lloc web?

En accedir a la web Sintraportbcn.com t’informem que si continues navegant se t’instal·laran diverses cookies pròpies i de tercers corresponents a les analítiques de la web (a tall d’exemple: Google Analytics o eines similars) per a ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fas del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar-te. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no t’associa com a persona sinó al teu navegador web

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, deixar comentaris i per a obtenir estadístiques dels nostres usuaris.

Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que si ho fas, aquest lloc pot no funcionar adequadament.

Per això és important que llegeixis la present política de cookies i comprenguis que si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració del teu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies en el teu dispositiu o desactivar si ho desitges la capacitat d’emmagatzemar aquestes cookies en el teu dispositiu.

Pots fins i tot revisar ara mateix les teves preferències sobre les cookies d’aquest lloc web en el següent botó:

 

A continuació s’inclou la següent taula, únicament com a exemple, amb identificació de les cookies més rellevants utilitzades en aquest lloc web, així com si són pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis del qual s’han decidit utilitzar) i la seva finalitat.

Cookies propies
Cookies Informació (*) Finalitat
Estrictament necessàries C. d’entrada de l’usuari
C. de sessió d’autenticació o identificació de l’usuari
C. de seguretat de l’usuari
C. de sessió de reproductor multimèdia
Serveixen per a oferir serveis o recordar configuracions per a millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc web.

 

Cookies de tercers
Cookies Finalitat Temporalitat
_ga, _gat, _gid, _gali Google Analytics. Analitzen comportaments de navegació i permeten elaborar estadístiques de trànsit. Persistents
_ga: 2 anys
_gat: 10 min.
_gid: 1 dia
Sessió
_gali
IDE, DSID, id, _drt_, _sonar, FLC Doubleclick. Són cookies publicitàries; s’usen per a millorar la publicitat. Solen utilitzar-se per a orientar la publicitat segons el contingut que és rellevant per a un usuari, millorar els informes de rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist. Persistents
id, _drt_: 2 anys
IDE: 1 año
_sonar: 1 año
FLC: 9 meses
DSID: 10 días
GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC YouTube. Emmagatzema les preferències de configuració, fa el seguiment dels vídeos visitats que es troben incrustats en la web i mesura les reproduccions de vídeos realitzades per l’usuari i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. Persistents
GPS: 90 min.
PREF: 8 mesos
VISITOR_INFO1_LIVE: 6 mesos
Sessió
YSC

 

 

També existeixen cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquesta web tenen les seves pròpies polítiques de cookies.

 

Com es gestionen les cookies?

Ja que les cookies són arxius de text normals, es poden explorar amb la majoria d’editors de text o programes de processament de text. Pots fer clic en una cookie per a obrir-la. A continuació, s’indica una llista d’enllaços sobre com veure cookies en diferents navegadors. Si utilitzes un altre navegador, consulti la informació sobre cookies en el propi navegador. Si utilitzes un telèfon mòbil, consulta el manual del dispositiu per a obtenir més informació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació t’indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

 1. Veu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé punxant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veuràs diferents seccions, punxa l’opció Mostrar opcions avançades.
 3. Veu a Privacitat, Configuració de contingut.
 4. Selecciona Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè et sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcció en el camp Buscar cookies.
 6. Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només has de seleccionar-la i prémer la X per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Veu a Eines, Opcions d’Internet
 2. Feix clic en Privacitat.
 3. Mou el deslizador fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgis.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Veu a Opcions o Preferències segons el teu sistema operatiu.
 2. Fes clic en Privacitat.
 3. En Historial tria Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara veuràs l’opció Acceptar cookies, pots activar-la o desactivar-la segons les teves preferències.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Veu a Preferències, després Privacitat.
 2. En aquest lloc veuràs l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitges realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Veu a Ajustos, després Safari.
 2. Veu a Privacitat i Seguretat, veuràs l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitges realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executa el navegador i prem la tecla Menú, després Ajustos.
 2. Veu a Seguretat i Privacitat, veuràs l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obre Internet Explorer, després Més, després Configuració.
 2. Ara pots activar o desactivar la casella Permetre cookies.

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació d’aquestes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubtis a comunicar-te amb nosaltres a través de la secció de contacte.