Sintraport

Ajornada l’assemblea general ordinària i extraordinària Sintraport

posted in: Notícies | 0

L’Assemblea prevista per a el pròxim dia 9 de gener queda ajornada com a conseqüència de les mesures adoptades sota l’estat d’alarma.

 

Assemblea Sintraport.
Per acord de la Junta Rectora, es convoca Assemblea General Ordinària i
Extraordinària de l’associació SINTRAPORT, a celebrar el dia 9 de gener de 2021
en la seu social carrer Z, Zona F-23, número 2-27 de 08040 Barcelona, a les
9 h. en primera convocatòria i a les 9.30 h. en segona convocatòria, amb
el següent:

ORDRE DEL DIA:
1.- Resolució dels recursos dels expedients sancionadors en tràmit.
2.- Aprovació dels comptes anuals 2019, aprovació de la gestió i
aplicació del resultat.
3.- Regulació quotes de la cooperativa Cotraport i l’associació Sintraport amb
desglossament dels imports de cadascuna d’elles.
4.- Situació associats amb quotes impagades i/o quotes suspeses.
8.- Precs i preguntes.
9.- Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta.

Signat Jorge Fernández Navarrete
Presidente

S’informa els associats que la totalitat de documentació relativa als
punts que han de ser tractats en assemblea es trobes a la seva disposició,
per al seu examen, en la seu de l’associació.