Acords amb el Ministeri

Acords aconseguits amb el Ministeri de Transport

INFORME DE FETRANSA RELATIU ALS ACORDS ACONSEGUITS AMB EL MINISTERI EL DIA 17-12-2021

 

MESURES VIA REIAL DECRET.

 

En primer lloc, cal destacar que les mesures més importants es recolliran en un Decret llei, l’entrada en vigor del qual es preveu per a finals de febrer de 2022. L’important aquí és que l’RD és l’instrument legislatiu més ràpid i té rang de Llei.

 

Acords amb el Ministeri

CÀRREGA I DESCÀRREGA

Es prohibirà, mitjançant la reforma de la Llei del Contracte de Transport que els conductors carreguin o descarreguin els camions, excepte els casos previstos com a excepció. Els casos previstos, han de facturar de manera diferenciada el servei i són: Mudances, cisternes, grues, vehicles amb plataformes elevadores, porta vehicles i paqueteria. Aquesta mesura aconseguirà a tots aquells conductors de camions que tinguin autorització de transport, inclosos els vehicles lleugers.

Es va fixar el compromís de realitzar un estudi sobre la viabilitat de la imposició de sancions i sobre quin ministeri (Transports o Treball) serà el que s’encarregui d’inspeccionar i sancionar quan escaigui.

 

– S’ajorna sis mesos la seva entrada en vigor per a la formació de nous treballadors

 

(mossos de magatzem i carretoners)

En la pràctica, aquesta mesura suposa acabar amb les imposicions abusives que uns certs carregadors realitzaven amb aquesta qüestió, ja que desapareix per sempre la clausula “Excepte pacte en contra” que era utilitzada sistemàticament pels carregadors per a obligar al conductor (assalariat o autònom) a realitzar unes labors que corresponen al carregador.

CLAUSULA REVISIÓ GASOLEO:

Es fa obligatori per norma, que es revisi el preu del transport davant variacions del preu del carburant entre el moment de la contractació i la realització del transport quan varie un 5% o més.

El que s’apliqui el criteri establert en les Condicions Generals de Contractació, significa que la clàusula sempre és automàtica, a diferència del que s’estableix en la Llei 15/2009, que la fa obligatòria a partir de variacions trimestrals. En els contractes continuats (encara que no hi hagi contracte per escrit) s’inclou l’obligació d’actualitzar el preu del transport, després de l’entrada en vigor del Reial decret, prenent com a referència els últims 12 mesos, cosa que significa que els que no hagin pujat els preus del transport en 2021, hauran de fer-lo en 2022 incorporant un increment del preu del transport en el percentatge que compensi la totalitat de l’increment del gasoil en els últims 12 mesos. Els que sí hagin incrementat el preu del transport en 2021 hauran de revisar els preus únicament en el percentatge que els falti fins que quedi compensada totalment la pujada interanual de gasoil.

TEMPS D’ESPERA PER A la CÀRREGA I DESCÀRREGA I APLIACIÓ A ALTRES SUPÒSITS

Es rebaixa de 2 a 1 hora el temps d’espera per a la càrrega dels vehicles. Aquesta mesura hauria de suposar una millora dels protocols establerts pels clients per a aquestes labors. En mantenir-se el pacte en contra, la repercussió pot ser limitada.

Seria molt important que s’acabés introduint una disposició addicional en l’RDL que permetés l’aplicació del criteri per al càlcul de la paralització d’un vehicle per qualsevol causa establert en la Llei del Contracte de transports (per un sinistre en reclamar el lucre cessant).

Durant el primer trimestre de 2022 es realitzarà un estudi per a quantificar el cost de les hores perdudes en la càrrega i descàrrega de la mercaderia en els centres de càrrega i, com a part d’aquest estudi, s’analitzarà la viabilitat que el destinatari o consignatari de les mercaderies puguin ser responsables de la indemnització de les paralitzacions directament al transportista efectiu.

LLUITA CONTRA LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Es preveu el reforç de la inspecció, tant en recursos humans, com tècnics per a centrar les inspeccions en aquelles empreses reincidents i en els tipus de frau més nocius, com les falses cooperatives i les empreses bústia.

A més, es crearà una bústia de denúncies anònimes dependent del ministeri de transports, amb el compromís que s’analitzaran les denúncies rebudes i es tractarà amb el Comitè Nacional de Transports les mesures més oportunes a prendre per a acabar amb les practiques més comunes de competència deslleial.

TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA DE TREBALLADORS DESPLAÇATS

Espanya sempre ha estat poc inclinada a imposar condicions addicionals als conductors d’empreses d’altres països que operin en el seu territori. La transposició de l’esmentada Directiva significa que, els conductors d’altres països, quan realitzin transport de cabotatge, hauran de gaudir de les mateixes condicions econòmiques i socials que els conductors espanyols. A més, aquestes empreses hauran de donar-se d’alta en un registre electrònic que depèn de la Comissió Europea per a comunicar els desplaçaments dels seus conductors al nostre i acreditar que el salari d’aquests conductors és igual al dels conductors espanyols.

 

Es crea un codi i registre de bones pràctiques mercantils. Encara que pot semblar una mesura menor, és de molta importància. Aquests codis se solen aplicar en la contractació amb administració i solen ser respectats per les empreses de major dimensió. Així mateix, poden servir de referència en els conflictes mercantils.

ESTANDAR ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

És una mesura molt important des del punt de vista social, ja que suposa que establiran uns criteris perquè els conductors puguin gaudir d’unes instal·lacions i tracte digne durant les operacions de càrrega/descarrega.

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL SECTOR DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA. (Masses i Dimensions)

En el referit a l’augment de l’altura màxima, els casos previstos són, el transport de palla, el d’animals vius i els que realitzin el transport de peces a indústries com l’automoció, sempre dins d’un radi màxim de 50Km.

En el referit a l’augment de les MMA, s’augmentarà a 44 tones en determinats tipus de transport, a través d’un calendari d’implantació progressiu en el qual participarà el Comitè Nacional de Transports. Es tindrà en compte el parc de vehicles actual i les masses màximes admissibles dels seus eixos.

Òbviament, aquesta és la principal concessió per part del CNTC en l’acord, ja que sense aquesta mesura no hi havia cap possibilitat que el ministeri donés el vistiplau per part seva.

Totes aquestes mesures estaran recollides en el Reial decret i entraran en vigor aproximadament a la fi de febrer del 2022, amb l’excepció dels 6 mesos de termini que es dona perquè les empreses carregadores contractin i formin als empleats que s’encarregaran de les labors de càrrega i descàrrega de la mercaderia.

 

PART II: RESTA DE MESURES (fora del Reial decret)

 

FISCALITAT DEL GASOLEO

 

Compromís del manteniment de l’actual sistema de gasoil professional. És un acord molt important, atès que permet, almenys durant la resta de legislatura, continuar comptant amb un carburant amb una fiscalitat moderada, més si tenim en compte que la intenció del govern era eliminar la figura del gasoil professional.

L’agència tributària realitzarà la proposta d’un model de devolució mensual (ara la devolució és trimestral).

 

APARCAMENTS SEGURS

 

El compromís a l’impuls, mitjançant dotació econòmica, a la construcció d’aparcaments segurs, és d’una importància molt alta, donades les condicions d’inseguretat i d’insalubritat en les quals els conductors han de prendre els seus descansos o esperes. Així mateix s’assumeix el compromís d’adequar les àrees de viabilitat hivernal com a zones d’aparcament segur amb els estàndards de la Comissió Europea.

TEMPS D’ESPERA ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

L’haver acceptat el MITMA un estudi sobre les repercussions econòmiques que l’espera suposa per a les empreses i les condicions en les quals es realitzen la mateixes, units a la creació d’un estàndard de zones de càrrega i la del codi de bones pràctiques mercantils, suposarà, a mitjà termini, la millora de la rendibilitat de les empreses i millors condicions per als conductors.

ESCASSETAT DE CONDUCTORS

Acords amb el Ministeri. Aquest punt permetrà, juntament amb els sindicats, obrir un front comú en la millora de les condicions dels conductors. S’estableix un termini màxim de 9 mesos per a l’elaboració de les possibles solucions a un dels principals problemes del sector.

AJUDES PER A la DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR

Es dota un fons de 140 milions d’euros per a la transformació digital del sector, inclosa l’adquisició d’ordinadors, tauletes, etc. i també de programes i app´s. De la mateixa manera, s’inclou la formació per als professionals del sector (inclosos els autònoms).

COTITZACIONS SOCIALS DELS CONDUCTORS.

Acords amb el Ministeri. El ministeri de treball realitzarà un estudi sobre la sinistralitat en el transport per a determinar si cap una rebaixa de l’actual cotització a la seguretat social dels conductors professionals (actualment està situada en el 6,70).

CENTIM SANITARI

Compromís d’accelerar les devolucions pendents de cobrament i guanyades mitjançant reclamació per responsabilitat patrimonial relatives al cèntim sanitari.

MANTENIMENT XARXA DE CARRETERES

Amb aquest acord, s’obre la porta a parlar del pagament per l’ús de les infraestructures. De la redacció donada, no es preveu la seva implementació en el curt termini. El MITMA es compromet a la cerca de fórmules per a la seva repercussió en els clients. Fetransa aposta per un sistema de taxes que no gravi en excés i pel principi que tot titular d’un vehicle ha de pagar-les, tant si es tracta d’un vehicle nacional o estranger, bé sigui un vehicle industrial o particular.

 

AJUDES A la FORMACIÓ I A l’ABANDÓ DE LA PROFESSIÓ

 

Acords amb el Ministeri. Amb aquest acord s’aconsegueix que, almenys per al que queda de legislatura, aquells companys de més edat puguin estar segurs que poden accedir a les ajudes a l’abandó de la professió.

D’altra banda, el sector dels autònoms s’assegura el manteniment de línies d’ajudes per a la seva formació.

MILLORES DE LA WEB DEL MITMA REFERENT Als SERVEIS Al TRANSPORTISTA

Aquest compromís té una importància pràctica molt important, atès que facilitarà la cerca d’informació relacionada amb la variació dels preus del gasoil, de manera que sigui més senzill tenir una referència oficial a l’hora d’aplicar la clàusula de variació del preu del combustible en les nostres factures.

ALTRES MESURES PER A la MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL SECTOR

Potser és de les qüestions més importants acordades, per primera vegada en molts anys el MITMA accedeix a parlar de la necessitat d’implementar mesures perquè els preus del transport cobreixin els costos dels transportistes. El ministeri estudiarà la viabilitat jurídica d’una Llei de Costos Mínims, inspirada en la Llei de Seguretat de la Cadena Alimentària per a impedir que el transport es facturi per sota de costos.

És important assenyalar que, davant els dubtes del ministeri sobre la legalitat d’aquesta norma, és millor realitzar prèviament aquest estudi que doti a aquesta mesura de la necessària seguretat jurídica, ja que es corria el risc d’aprovar la norma i que qualsevol recurs pogués tombar-la tot just començar.

SEGUIMENT DE LES MESURES

A l’estil dels convenis col·lectius, s’estableix el compromís de seguiment del compliment i efectivitat de les mesures incloses en l’acord, especialment aquelles relatives a la càrrega i descàrrega i aplicació de la revisió de preus del combustible, plantejant-se si fos necessari mesures correctores, com ara la inclusió d’un règim sancionador si fos necessari.